Черное белое тува в контакте

Черное белое тува в контакте

ЖЕНСКАЯ БЕСЕДКА ТЫВА /ЖБТ/ КЫЗЫЛ запись закреплена

  • Записи сообщества
  • Поиск

ЖЕНСКАЯ БЕСЕДКА ТЫВА /ЖБТ/ КЫЗЫЛ запись закреплена

ЖЕНСКАЯ БЕСЕДКА ТЫВА /ЖБТ/ КЫЗЫЛ запись закреплена

Билип алыры чугула!
АЯК — САВА ДУГАЙЫНДА ЧАЖЫТ БИЛИГЛЕР

Тыва чон чеже — даа бөдүүн чорза, аяк-савазынга тускай хүндүткелдиг, аңгы сагыыр чүдүлгелиг, кижи бүрүзү хууда аяктыг чораан.
Аяк — савага хамаарыштыр сагыглар:
Показать полностью…

* аалчыларга аяк — сава чугдурбас. Өске кижиге савазын чугдурарга, хүндүткел эвес деп санаар, ынчалза -даа чамдык аалчылар өгнүң ээлеринге дузалаар күзелдиг, аяк-саваны шайлаашкын соонда чугжуурун оралдажыр болурлар. Өгнүң кыс ээзи аалчыларынга савазын чугдурбас турган. Өгнүң шыдалын савада чем артыындан "кежиктеп" апаар деп бүзүреп чорааннар азы болза шыдалын "үндүр чуп кааптар", ынчангаш аалчыларны шайлаткаш, савага чагдатпазын кызыдар.
Аалчының «холу кадыг» азы «холу аар» кижи –даа бооп болур.

* куруг сава эгитпес болгаш белекке бербес, албан иштээр. Куруг сава эгидерге, саваның ээзинге багай сеткилдиин көргүзүп турарын илередип турары.
«Куруглай берзин» — дээн ышкаш хүлээп болур сава ээзи. Чамдык улус «Куруг сава карганыптар» дээр. Иштептер арга тывылбаза, ол саваны арыдыр чугбайн, хевээр, иштинге турган чемниң кезек артыы биле эгидиптер.

* куруг сава эдилевес. Куруг сава ыызы аар дижирлер. Чамдык саваларны хүннүң-не ажыглавайн турар бис, олар херек үезинге чедир шыгжаттынып турар. Ындыг таварылгада саваны бир-ле үрелбес чем биле долдуруп алыр турган, чижээ крупа, тараа.

* чирик, тиглиг сава эдилевес.
"Өгде эки сава — эки аалчы оштаар" — дээр турган. Кандыг сава ажыглаар силер, ындыг шынарлыг аалчыларлыг болур. База тиглиг, чирик савадан кежик чоруй баар дижир, ынчангаш саваның бүдүнү херек.

* саваны арыг тудар. Бо чүгле арыг — силигге хамааржыр эвес,
а чажыт утказы база бар.
Тывалар шажын — чүдүлге аайы — биле өске ораннарның амылыглары база бар деп билип чорааннар. Хирлиг савадан азалар чемнениптер болза, ол савадан чемненген кижи бужартай бээр. Чүге дизе азалар мага-бот чок болгаш кижилерге аажок адааргар, олар эки бүрүлбаазын күштүг (энергия) бооп шыдавастар, ынчангаш азаларның дэгген чүүлү эки салдарга чедирбес. Бөдүүн кижи ындыг күштү угбас,
ол аза — буктуң багай салдарынга алыскаш, аарып — аржып, хай — бачытка таваржып болур деп бүзүреп чорааннар.
Ылангыя хондур хирлиг сава артырбазын кызар турганнар: кежик чайлай бээр.

Читайте также:  Что такое free fire

* улуг савадан чемненмес,
чижээ: сакпың — паштан, хымыштан, доңгуу — хөнек эмискиинден.
Чүге дизе чединмес, түреңги амыдырал оштаан деп көөр.
Улуг савадан чемненирге, аза-бук катай чемненип эгелээр дээр.

Ссылка на основную публикацию
Фотографии купе в поезде
Интересный фотоотчет о поездке на одном из первых рейсов двухэтажных поездов. Смотрим далее, как все устроено внутри таких двухэтажных вагонов...
Уравнение окружности в полярных координатах
Определение: замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от данной точки (центра О), лежащей в той же плоскости, что...
Уравнение пучка прямых проходящих через точку
Совокупность прямых, проходящих через некоторую точку, называется пучком прямых с центром в этой точке. Если и - уравнения двух пересекающихся...
Фотография с самым большим разрешением в мире
Представляем вашему вниманию нашу подборку самых больших фотографий в мире. Для их просмотра вам будет необходим FlashPlayer. Его можно скачать...
Adblock detector